Uitvoerend management

De Raad van Bestuur heeft de uitvoerende taken en het dagelijks bestuur van Montea aan het uitvoerend management toevertrouwd.

Het uitvoerend management bestaat uit de volgende leden:

Naam
Functie
Jo De Wolf Chief Executive Officer
Elijarah BVBA,vertegenwoordigd door Els VervaeckeChief Financial Officer
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter DemuynckChief Commercial Officer
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door Griet CappelleChief Operating Officer
Jean de BeaufortDirecteur Frankrijk
HOAM BV, vertegenwoordigd door Hylcke OkkingaDirecteur Nederland

Jo De Wolf en de heer Dirk De Pauw, kwalificeren eveneens als effectieve leiders in de zin van artikel 14 van de GVV wet. 

De taken van het uitvoerend management omvatten onder meer:

  • de voorbereiding van de beslissingen die door de raad van bestuur moeten worden genomen om hun verplichtingen te kunnen vervullen en het tijdig bezorgen van de hiervoor noodzakelijke informatie;
  • de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
  • het tot stand brengen van interne controles, onverminderd de toezichthoudende rol van de raad van bestuur, gebaseerd op wat goedgekeurd werd door de raad van bestuur;
  • het voorstellen van volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen aan de raad van bestuur;
  • de voorbereiding van de publicatie van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële informatie;
  • het voorstellen van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie aan de raad van bestuur;
  • het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van hun taken.

Het uitvoerend management is in het bijzonder belast met het beheer van vastgoed, het financieringsbeleid, het algemeen beheer van het personeel en het personeelsbeleid, het voorbereiden van alle wettelijk vereiste financiële en andere informatie en verslaggeving en het verstrekken van alle vereiste informatie aan het publiek of bevoegde instanties.